หมายเลข ID หัวข้อ : 00077979 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/10/2020

สามารถทำการเล่นภาพยนตร์ที่บันทึกไว้ด้วยความเร็วสูงที่เป็นความเร็วปกติได้หรือไม่?

การเล่นภาพยนตร์ที่บันทึกไว้ที่ความเร็วสูงที่ความเร็วปกติ

    เชื่อมต่อกล้องเข้ากับทีวีโดยใช้สาย HDMI แล้วเริ่มการทำงานของ PlayMemories Home หรือ Action Cam Movie Creator ที่จะทำให้ท่านสามารถเล่นภาพยนตร์ที่บันทึกด้วยความเร็วสูงได้ที่ระดับความเร็วปกติที่ 60p/50p.

    PlayMemories Home และ Action Cam Movie Creator ยังทำให้ท่านทำการเล่นภาพยนตร์ที่บันทึกด้วยความเร็วสูงในแบบเคลื่อนไหวช้า(slow motion) และแก้ไขในระหว่างการเล่นแบบเคลื่อนไหวช้านี้ได้ด้วย.

    หมายเหตุ: HDR-AZ1 / HDR-AS50 ไม่มีฟังก์ชั่นการเล่นนี้.