• น้ำหนัก

    ประมาณ 15 กรัม

   • ขนาด (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง x ความยาว)

    80 x 35 ม.ม.