น้ำหนัก
ประมาณ 70 กรัม
ขนาด (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง x ความยาว)
109 x 100 ม.ม.