น้ำหนัก
ประมาณ 27 กรัม
ขนาด (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง x ความยาว)
86 x 49 ม.ม.