หมายเลข ID หัวข้อ : 00158590 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 15/09/2016

อะไรคือรูปแบบไฟล์ Exchangeable image (Exif)?

    ไฟล์ฟอร์แมท Exchangeable image (Exif) เป็นมาตรฐานสำหรับการจัดเก็บรายละเอียดการแลกเปลี่ยนกันในไฟล์รูปภาพต่าง ๆ, โดยเฉพาะอย่างยิ่งอันที่มีการใช้การบีบอัดแบบ JPEG. กล้องถ่ายภาพดิจิตอลส่วนใหญ่ในปัจจุบันจะใช้ฟอร์แมท Exif นี้.

    มาตรฐาน Exif จะมีสองเวอร์ชั่น:

    • Exif 2.2 (Exif Print) เป็นมาตรฐานสากลสำหรับการพิมพ์รูปถ่ายดิจิตอลที่ใช้ในการส่งข้อมูล เช่น สภาวะที่ทำการถ่ายภาพและรายละเอียดของฉากจากกล้องถ่ายภาพดิจิตอลไปให้กับเครื่องพิมพ์. รายละเอียดนี้จะทำให้เครื่องพิมพ์ที่ทำงานร่วมกันได้กับ Exif Print ทำการปรับการปรับตั้งของรูปภาพให้เหมาะสมกับการพิมพ์ที่สุด.
    • Exif 2.1 จะบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับสภาวะการถ่ายเบื้องต้นแต่ไม่ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่จะทำให้เครื่องพิมพ์การปรับค่าการปรับตั้งของรูปภาพโดยอัตโนมัติได้.