หมายเลข ID หัวข้อ : 00182489 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/08/2017

ประกาศถึงท่านลูกค้าที่ใช้ซอฟต์แวร์ Image Data Suite - เรื่องการยุติการให้บริการดาวน์โหลดสำหรับซอฟต์แวร์ Image Data Suite

  2014-06-03

  ขอขอบคุณท่านที่ให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของโซนี่ด้วยดีเสมอมา.

  เราได้จัดเตรียมซอฟต์แวร์จัดการ RAW ล่าสุดที่มีชื่อว่า "Image Data Converter" ไว้ให้แล้ว, ซึ่งจะเป็นซอฟต์แวร์ รุ่นต่อจาก Image Data Suite, ซึ่งในตอนนี้มีให้ดาวน์โหลดได้.

  บริการดาวน์โหลดของ Image Data Suite จะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 กันยายน 2557,  ถ้าหากท่านใช้ Image Data Suite อยู่, กรุณาเปลี่ยนไปใช้ "Image Data Converter" แทน.

  • เปลี่ยนไปใช้ Image Data Converter สำหรับ Windows / Mac 
  • เว็บไซต์สนับสนุนของ Image Data Converter