หมายเลข ID หัวข้อ : 00137822 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/04/2019

วิธีการสร้างแผ่นดิสก์โดยใช้ PlayMemories Home (Windows) / ชนิดของแผ่นที่สร้างได้.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ท่านสามารถสร้างแผ่นได้สี่ชนิดโดยการใช้ PlayMemories Home: แผ่น Blu-ray , AVCHD, DVD-Video, และ Data. เลือกชนิดของแผ่นเพื่อสร้างตามไดร์ฟเชิงแสงของเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน ฟอร์แมทของไฟล์อิมเม็จ หรือเครื่องเล่นที่ท่านใช้สำหรับทำการเล่นกลับ.

สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับเว็ปไซต์ต่อไปนี้:

ชนิดของแผ่นดิสก์ที่ท่านสามารถจะสร้างได้

สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ในการสร้างแผ่นดิสก์ ให้อ้างอิงกับเว็ปไซต์ต่อไปนี้.

หมายเหตุ: ฟังก์ชันการสร้างแผ่นดิสก์จะมีเฉพาะใน Windows.