หมายเลข ID หัวข้อ : 00194164 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 15/01/2018

วิธีการเปลี่ยนภาษาในการตั้งค่าของตัวกล้อง.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

แม้ว่า เมนูจะเป็นภาษาอื่น แต่ขั้นตอนการเข้าไปในเมนูภาษาก็ยังคงเหมือนกัน. อย่างไรก็ตาม, เส้นทางของเมนูสำหรับการเปลี่ยนการตั้งค่าภาษา อาจจะแตกต่างกัน, ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกล้องที่ท่านใช้อยู่นั้น.

MENUรูปภาพประกอบ / รูปภาพประกอบ (Setup) → [รูปภาพประกอบ Language] → เลือกภาษา ที่ท่านต้องการ
MENUรูปภาพประกอบ (Settings) → รูปภาพประกอบ (Main Settings) → [Language Setting] → เลือกภาษา ที่ท่านต้องการ→รูปภาพประกอบ

หรือ ทำตามขั้นตอนที่ให้ไว้ในคู่มือการใช้งานของกล้องสำหรับวิธีการเปลี่ยนภาษา.

หมายเหตุ: รายการของภาษาที่เลือกได้ อาจจะแปรผันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ และประเทศที่ท่านซื้อมา.