ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการลงทะเบียนเกี่ยวกับการรับประกันสินค้า

บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด ("โซนี่")

1. เอกสารฉบับนี้เป็นเพียงแบบฟอร์มในการลงทะเบียนเกี่ยวกับการรับประกันเท่านั้น
ไม่ใช่ใบรับประกันและการกรอกแบบฟอร์มนี้จะไม่ทำให้ท่านมีสิทธิได้รับประกัน
สำหรับการซื้อของท่านแต่อย่างใด

2. การรับประกันจะมีผลใช้บังคับหลังจากท่านได้ทำการลงทะเบียนและได้รับการรับรองจากโซนี่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น โดยโซนี่จะส่งอีเมล์หรือเอสเอ็มเอสพร้อมด้วยรายละเอียดสินค้าที่ท่านซื้อ (รวมทั้งรายละเอียดของรุ่นและหมายเลขอ้างอิง)เพื่อยืนยันว่าการรับประกันดังกล่าวมีผล หากการลงทะเบียนของท่านเป็นโมฆะ โซนี่จะส่งอีเมล์หรือเอสเอ็มเอสแจ้งให้ท่านทราบเช่นกัน ซึ่งในกรณีดังกล่าวท่าน
จะไม่มีสิทธิได้รับการรับประกันใด ทั้งนี้โซนี่จะเป็นผู้พิจารณาว่าการรับประกันที่ท่านลงทะเบียนมีผลบังคับหรือไม่และท่านตกลงจะปฏิบัติตามที่โซนี่ตัดสินโดยไม่โต้แย้ง นอกจากนี้โซนี่สามารถขอให้ท่านแสดงหลักฐานการซื้อสินค้าและขอให้ท่านนำส่งสำเนาใบรับเงินตัวจริงให้โซนี่ทางโทรสารหรือด้วยส่งด้วยวิธีอื่น

3. ผู้ซื้อสินค้าเครื่องเสียงและวิดีโอรวมทั้งผลิตภัณฑ์ไอทีต่างๆ ของโซนี่เท่านั้นที่มีสิทธิ ได้รับการรับประกัน ส่วนผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ในการถ่ายทอดหรือผลิตภัณฑ์สำหรับการ ประกอบวิชาชีพรวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่โซนี่จะกำหนดเป็นครั้งคราวจะไม่ได้รับการรับประกัน ที่ว่าแต่อย่างใด การรับประกันดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับในประเทศไทยและจะต้องเป็นการ ซื้อสินค้าจากตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของโซนี่เท่านั้น

4. การรับประกันนี้มีให้กับ บุคคลธรรมดาที่อยู่อาศัยในประเทศไทยเท่านั้น บริษัทหรือสมาคมต่างๆ จะไม่มีสิทธิรับการรับประกันดังกล่าว

5. ท่านจะต้องทำการลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน www.sony.co.th/mysony ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันซื้อสินค้า ขอให้ท่านกรอกรายละเอียดที่กำหนดทั้งหมด (ตามที่ระบุไว้) ในแบบลงทะเบียน ในกรณีที่ท่านไม่ได้เป็นสมาชิกของไซต์ My Sony การลงทะเบียนโดย ไม่ได้ผ่านการออนไลน์จะต้องดำเนินการภายในสิบห้าวันนับจากวันซื้อสินค้า โดยท่าน จะต้องทำการกรอกรายละเอียดที่กำหนดทั้งหมด (ตามที่ระบุไว้) ในแบบลงทะเบียน ซึ่งอยู่ในกล่องบรรจุสินค้าและขอให้ท่านส่งแบบฟอร์มดังกล่าวคืนให้โซนี่ตามที่อยู่ที่พิมพ์ไว้หน้าซอง

6. โซนี่ไม่ให้การรับประกันใดๆ หากสินค้าไม่สามารถใช้งานได้ หรือมีข้อบกพร่องหรือ ปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการติดตั้งที่ไม่เหมาะสม การปรับแต่งเพื่อตั้งเครื่อง การรับสัญญาได้ไม่ชัดเจน ปัญหาในการหาช่องหรือสถานี หรือปัญหาที่เกิดจากการที่ท่านมิได้ทำการบำรุงรักษาสินค้าอย่างเหมาะสม หากท่านขอให้โซนี่ช่วยแก้ไขในเรื่องดังกล่าว ท่านจะต้องจ่ายค่าบริการและค่ายานพาหนะในอัตราที่โซนี่กำหนด

7. โซนี่จะไม่รับประกันการซ่อมหรือบริการอื่นหากต้องทำการติดตั้งหรือรื้อถอนสินค้าที่ท่านซื้อ
จากโครงสร้างที่แขวนอยู่เหนือพื้นดิน การซ่อมแซมหรือการให้บริการทั้งปวงจะต้องทำ
ในบริเวณที่เป็นพื้นราบ

8. โซนี่ไม่ให้การรับประกันส่วนต่อพ่วง อุปกรณ์เสริมหรือของใช้สิ้นเปลือง (เช่นแบตเตอรี่ เทป หรืออื่นๆ) ซึ่งจัดให้พร้อมกับสินค้าที่ท่านซื้อ

9. โซนี่ไม่รับประกันความเสียหายที่เกิดจากหรือเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ การสึกกร่อน การใช้ผิดประเภท หรือการใช้ในลักษณะอื่นนอกเหนือจากที่โซนี่กำหนดไว้ รวมทั้งการแก้ไขหรือซ่อมแซมโดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตและไม่ได้รับความเห็นชอบจากโซนี่

10. การตัดสินใจของโซนี่เกี่ยวกับปัญหาด้านข้อบกพร่อง การซ่อมแซมและสินค้าที่ซื้อจะถือเป็นที่สุด และท่านยินยอมจะปฏิบัติตามโดยไม่คัดค้านแต่ประการใด

11. แม้ว่าจะได้มีการลงทะเบียนและได้รับคำยืนยันว่าการรับประกันมีผลผ่านทางอีเมล์หรือ เอสเอ็มเอสแล้วก็ตาม ขอให้ท่านเก็บรักษาใบเสร็จตัวจริงไว้ในกรณีที่ขอทำการตรวจสอบ

12. เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัยประการใดที่อาจเกิดขึ้นการรับประกันนี้จะแตกต่างจากการรับประกัน การที่เป็นการรับประกันแบบจำกัดความรับผิดของผู้ผลิตและข้อเสนอขยายระยะเวลารับประกัน เพิ่มขึ้นอีกสามเดือนหรือหนึ่งเดือนนี้จะไม่มีผลบังคับใช้กับการรับประกันดังกล่าวของผู้ผลิต