หมายเลข ID หัวข้อ : 00197391 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/04/2018

วิธีการรับฟังเสียงของทีวี จาก Sound Bar อย่างเดียว.

เสียงของทีวี จะออกมาทั้งจากลำโพงของทีวีและ Sound Bar.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ให้ตรวจเช็คดังต่อไปนี้.

  1. ใช้ตัวรีโมทคอนโทรลของทีวี เพื่อทำการปิดทีวี. ตรวจสอบด้วยว่าตัว Sound Bar มีการปิดลงไปพร้อมกัน. ถ้าหากไม่เป็นเช่นนั้น ให้ใช้ตัวรีโมทคอนโทรลของ Sound Bar ทำการปิดเครื่อง Sound Bar.
  2. ใช้ตัวรีโมทของทีวี ทำการเปิดทีวีขึ้นมา. ตรวจสอบดูว่าเครื่อง Sound Bar มีการเปิดขึ้นมาพร้อมกัน. ถ้าหากไม่เป็นเช่นนั้น, ให้ใช้ตัวรีโมทคอนโทรลของ Sound Bar ทำการเปิดเครื่อง Sound Bar.