หมายเลข ID หัวข้อ : 00194180 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09/04/2018

ไม่มีเสียงออกมาจากลำโพงซับวูฟเฟอร์ หรือ เสียงเบา.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

เมื่อแหล่งกำเนิดเสียงมีเสียงต่ำน้อย (รายการทีวี ฯลฯ), เสียงจากลำโพงซับวูฟเฟอร์อาจจะรับฟังได้ลำบาก. ให้ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้ในการเล่นเพลงตัวอย่างในเครื่อง และตรวจเช็คดูว่าเสียงมีออกมาจากลำโพงซับวูฟเฟอร์นั้นหรือไม่.

  1. กดที่ปุ่ม INPUT หรือปุ่ม ไอคอนบนเครื่อง Sound Bar นาน 5 วินาที เพื่อเล่นเพลงตัวอย่างในเครื่อง.
  2. กดที่ปุ่ม INPUT หรือปุ่ม ไอคอนอีกครั้งเพื่อหยุดการเล่นเพลงตัวอย่างในเครื่องและกลับไปที่สภาวะเดิมของเครื่อง.