หมายเลข ID หัวข้อ : 00170483 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/03/2017

ไม่สามารถดำเนินการเชื่อมต่อ Screen Mirroring อันใหม่ได้ เมื่อมีอุปกรณ์ Screen Mirroring อันอื่นเชื่อมต่ออยู่กับทีวี.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

บางอุปกรณ์ของ Screen Mirroring จะบล็อกการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ตัวใหม่.

เพื่อแก้ปัญหานี้ กรุณาทำการตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Screen Mirroring นั้นก่อนโดยการกดที่ปุ่ม Return จากรีโมทในระหว่างที่อยู่ใน Screen Mirroring และ เลือกที่ YES กับคำถาม Are you sure you want to close Screen Mirroring.

จากนั้น ให้ทำการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ตัวใหม่โดยฟังก์ชั่น Screen Mirroring.

  1. กดที่ปุ่ม Input บนรีโมท.
  2. เลือกที่ Screen Mirroring.
  3. อนุญาตให้อุปกรณ์ทำการค้นหาชื่อ BRAVIA ของท่านและเลือก BRAVIA เพื่อเปิดการเชื่อมต่อ.
  4. ถ้ามีการถามขึ้นมา ให้ตกลงยอมรับการลงทะเบียนในทีวี.
  5. เมื่ออุปกรณ์นั้นเชื่อมต่อกับทีวีแล้ว หน้าจอที่แสดงในอุปกรณ์นั้นจะแสดงบนทีวีนั้นด้วย.


หมายเหตุ: คุณภาพของวิดีโออาจจะด้อยลงไป จากการรบกวนในสภาวะแวดล้อมได้.