หมายเลข ID หัวข้อ : 00138855 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 13/03/2018

Android TV รองรับเมาส์หรือแป้นพิมพ์ที่เชื่อมต่อทาง USB หรือไม่?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ไม่รองรับ ทีวีนี้ไม่รองรับ USB keyboard หรือ USB mouse.
แต่ท่านสามารถใช้ Bluetooth mouse แทนได้.