หมายเลข ID หัวข้อ : 00136725 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/03/2016

วิดีโอต่าง ๆ ที่เก็บบันทึกไว้ในอุปกรณ์ USB ไม่แสดงออกมาเมื่อใช้แอพ Video ของ Android TV

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ที่มีคอนเทนท์ของวิดีโออยู่, แต่จะมีการแสดงข้อความต่อไปนี้ในแอพพลิเคชั่นของ Video.

No items
Videos stored on your USB mass storage will appear here.(ไม่มีรายการวิดีโอที่เก็บไว้ในหน่วยความจำ USB ขนาดใหญ่ของท่านที่จะแสดงได้ในที่นี้)


อาจจะใช้เวลาในการแสดงเนื้อหาขึ้นมา. ให้รอระยะหนึ่งจะมีการแสดงออก.

หมายเหตุ: เวลาของการโหลดจะขึ้นอยู่กับจำนวนของเนื้อหาต่าง ๆ ที่อยู่ในอุปกรณ์จัดเก็บ USB.
เช่น ถ้าหากมีไฟล์ 10 ถึง 1,000 ไฟล์เก็บบันทึกไว้ จะใช้เวลาประมาณ 1 นาที ถึง 1 นาที 30 วินาที เป็นต้น.