หมายเลข ID หัวข้อ : 00134871 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/01/2017

วิธีการเซ็ตอัพและใช้ฟีเจอร์ Wi-Fi Direct ของทีวีกับอุปกรณ์ที่ทำงานได้กับ Wi-Fi Direct.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

กรุณาอ้างอิงการปรับตั้งดังต่อไปนี้:

สำคัญ: หัวข้อนี้เป็นวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะรุ่น, ให้ดูที่กลุ่มและผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับเรื่องนี้ได้ เพื่อตรวจสอบว่า เครื่องของท่านสามารถใช้กับวิธีการนี้ได้หรือไม่.

 1. เปิดการปรับตั้งของ Built-in Wi-Fi ในทีวีท่านขึ้นมา.
  1. ใช้รีโมททีวี, กดที่ปุ่ม HOME.
  2. เลือกที่ Settings.
  3. เลือกที่ Network ในกลุ่ม NETWORK & ACCESSORIES.
  4. เลือกที่ Advanced settings.
  5. เลือกที่ Built-in Wi-Fi, และ เปลี่ยนเป็น On.

   Image

 2. เปิดการปรับตั้งของ Wi-Fi Direct ของทีวี.
  1. ใช้รีโมททีวี, กดที่ปุ่ม HOME.
  2. เลือกที่ Settings.
  3. เลือกที่ Network ในกลุ่ม NETWORK & ACCESSORIES.
  4. เลือกที่ Wi-Fi Direct, และ เปลี่ยนเป็น On.

 3. แสดงรหัส WPA ของทีวี.
  1. ใช้รีโมททีวี, กดที่ปุ่ม HOME.
  2. เลือกที่ Settings.
  3. เลือกที่ Network ในกลุ่ม NETWORK & ACCESSORIES.
  4. เลือกที่ Wi-Fi Direct.
  5. เลือกที่ Wi-Fi Direct Settings.
  6. เลือกที่  Show Network (SSID)/Password.

   Image

  7. ค่า SSID และรหัส WPA แสดงขึ้นมาบนหน้าจอทีวี.

   หมายเหตุ: วิธีการเปลี่ยนชื่อของอุปกรณ์หรือ SSID ของ Android TV เมื่อใช้ฟีเจอร์ Wi-Fi Direct .

  8. ในการปรับตั้งของ Wi-Fi ของอุปกรณ์ Wi-Fi Direct, ให้เลือก SSID ที่เป็นของทีวีและป้อนรหัส WPA ที่แสดงบนหน้าจอทีวีเข้าไปเป็นรหัสผ่าน.
  9. ถ้าการเชื่อมต่อทำได้สำเร็จ, ข้อความของ Wi-Fi device is connected, จะแสดงขึ้นมาบนหน้าจอทีวี.

   หมายเหตุ: