หมายเลข ID หัวข้อ : 00114008 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 10/04/2017

ช่องสัญญาณใดที่สามารถใช้การเชื่อมต่อ Wi-Fi (2.4GHz band) เพื่อทำการเชื่อมต่อเข้ากับ Access Point หรือ Wireless Router?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

มีให้ใช้ได้จาก 1ch ถึง 11ch.

หมายเหตุ: 12ch และ 13ch ขึ้นอยู่กับรุ่นซอฟต์แวร์ทีวีและภูมิภาคของท่าน.

เพื่อลดการรบกวนจากอุปกรณ์อื่น, แนะนำให้ทำการตั้งค่าช่องสัญญาณของ wireless router หรือ access point ไปเป็น Auto.

ถ้าหากทีวีของคุณ เป็นเพียงอุปกรณ์เดียวที่ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ wireless router หรือ access point ได้, การปรับตั้งช่องสัญญาณของ wireless router หรือ access point อาจจะมีการเตั้งค่าไว้าเป็น 12ch หรือ 13ch. ในกรณีนี้ ให้เลือกที่ช่องสัญญาณอันอื่นดู ถ้าต้องการลดการรบกวนจากอุปกรณ์ตัวอื่น ขอแนะนำให้ตั้งค่าช่องสัญญาณไปที่ 1, 6 หรือ 11ch.

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าช่องสัญญาณ, อ้างถึงคู่มือการใช้งานหรือติดต่อผู้ผลิตของเราท์เตอร์หรือจุดเชื่อมต่อไร้สาย.