หมายเลข ID หัวข้อ : 00074617 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/04/2018

Band Setting ใน Screen Mirroring หรือ Wi-Fi Direct คืออะไร?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

Band Setting เป็นการปรับตั้งค่าของช่องสัญญาณความถี่จะถูกนำมาใช้โดยทีวี เมื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Wi-Fi อื่น ๆ ได้โดยใช้ Screen Mirroring หรือ ฟีเจอร์ Wi-Fi Direct.

หมายเหตุ: ความถี่ของช่องสัญญาณที่แนะนำให้ใช้คือ CH1, CH6 และ CH11. ค่าเริ่มต้นของ Band Setting คือ CH11. หากคุณภาพของภาพไม่ดีใน Screen Mirroring หรือ เมื่อใช้การเชื่อมต่อ Wi-Fi Direct, ท่านสามารถเปลี่ยนให้เป็น CH1 หรือ CH6.