หมายเลข ID หัวข้อ : 00076757 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/01/2018

หน้าจอของจอมอนิเตอร์ภายนอกปิดลงไป เมื่อทำการบันทึกภาพยนตร์ XAVC S 4K.

ไม่มีการแสดงเมื่อทำการบันทึกภาพยนตร์ XAVC S 4K

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ท่านไม่สามารถจะเฝ้าติดตามดูการบันทึกบนหน้าจอมอนิเตอร์ภายนอกได้ ถ้าหาก Recording Format ในกล้องนี้ตั้งไว้ที่ XAVC S 4K.