หมายเลข ID หัวข้อ : 00072163 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/04/2017

โหมด Live Football ไม่ได้ยกระดับของเสียงให้เมื่อทำการเล่นกลับหลังจากที่ทำการกรอไปข้างหน้าอย่างเร็ว (fast forward).

โหมด Live Football

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ฟังก์ชั่น กรอไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว (fast forward) จะทำการปิดเสียงไว้ และทำให้โหมด Live Football ถูกปิดการทำงานลงไปด้วย. หลังจากที่กลับมาทำการเล่นกลับใหม่, โหมด Live Football จะใช้เวลาประมาณ 2-3 วินาที ในการทำให้เสียงกลับมาเสถียรเหมือนเดิม.