หมายเลข ID หัวข้อ : 00072401 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 13/04/2018

ฉันสามารถทำการเปลี่ยนสีของไฟ LED ส่องสว่างของทีวีได้หรือไม่?

ความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนสีของไฟ LED ส่องสว่าง

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

สีของไฟ LED ส่องสว่างของทีวีไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้.