หมายเลข ID หัวข้อ : 00072355 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/01/2017

ข้อผิดพลาด: การลงทะเบียนล้มเหลว เนื่องจาก มีความผิดพลาดในการยืนยันตัวตน ให้กดที่ RETURN เพื่อกลับไปที่เดิม. เมื่อจะทำการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ใช้ฟีเจอร์ Wi-Fi Direct

ข้อความแสดงความผิดพลาด เมื่อจะทำการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์โดยใช้ฟีเจอร์ Wi-Fi Direct

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

รายการที่แสดงด้านล่างนี้ เป็นสาเหตุของการเกิดความผิดพลาดและวิธีการแก้ปัญหา:

 สาเหตุ  วิธีแก้ปัญหา
ทีวีและอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ได้รับผลกระทบจากการรบกวนจากอุปกรณ์ไร้สายอื่น ๆ หรือเตาอบไมโครเวฟ. ให้ทำการปิดอุปกรณ์อื่น ๆ ที่อยู่รอบ ๆ ทีวีนั้นหรือลองทำการเซ็ตอัพการเชื่อมต่อดูใหม่.
ความแรงของสัญญาณวิทยุนั้นต่ำ ถ้าหากมีวัตถุต่าง ๆ ปิดกั้นสัญญาณหรือการเซ็ตอัพนั้นกระทำห่างจากทีวีมากไป. ระยะห่างที่แนะนำระหว่างทีวีและอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อคือระยะ 1-3 เมตร หรือ 3-9 ฟุต.
มีการเปิดการทำงานของแอพพลิเคชั่นตัวอื่น ๆ ในอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่นั้นในระหว่างการเซ็ตอัพการเชื่อมต่อหรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่นั้นปิดอยู่ เนื่องจาก ไม่มีกำลังไฟจ่ายให้. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่นั้นเปิดอยู่ จากนั้น ให้ทำการเชื่อมต่อทีวีกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อนั้นใหม่อีกครั้ง.