หมายเลข ID หัวข้อ : 00072367 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 03/04/2017

จะสามารถใช้กล้องที่แตกต่างออกไปแทนอันที่จัดมาให้ทีวีนี้ได้หรือไม่?

กล้องที่ใช้งานด้วยกันได้

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

จะมีเฉพาะกล้องที่จัดมาให้เท่านั้นที่รองรับการใช้งานกับทีวีนี้ได้. กล้อง USB อันอื่น, รวมถึง Sony CMU-BR100 และ CMU-BR200, จะไม่มีการรองรับการทำงาน.