หมายเลข ID หัวข้อ : 00057951 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/02/2018

เสียงที่ป้อนเข้าจากแจ็ค LINE IN ของ USB DAC AMPLIFIER ไม่ออกมาที่ แจ็ค LINE OUT

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ตัว LINE OUT jacks ของ USB DAC AMPLIFIER จะไม่มีเสียงที่ป้อนเข้ามาจาก LINE IN jacks ออกมาให้ เนื่องจาก จะเป็นการสร้างความเสียหายให้กับ USB DAC AMPLIFIER ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ต่าง ๆ นั้น