หมายเลข ID หัวข้อ : 00058132 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/09/2016

ผลิตภัณฑ์ใดบ้างของโซนี่ที่รองรับการทำงานแบบ one-touch mirroring?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ให้อ้างอิงกับ รายการของอุปกรณ์ที่ใช้งานด้วยกันได้ สำหรับรายละเอียดในเรื่อง การสำเนาหน้าจอแบบสัมผัสเดียว (one-touch mirroring):

หมายเหตุ: ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมของการใช้, วิดีโอหรือเสียงอาจจะมีการขาดตอนหรือหยุดหายไปพร้อมกันได้.