หมายเลข ID หัวข้อ : 00146616 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/09/2016

ไม่มีภาพในทีวีจากระบบ Audio/Video stereo.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

สำคัญ:

 • ต่อไปนี้จะแสดงวิธีการแก้ปัญหาถ้าหากท่านประสบปัญหาเมื่อเชื่อมต่อทีวีกับอุปกรณ์ Audio/Video ด้วยสายสัญญาณอนาล็อก (สายคอมโปสิตหรือสายคอมโปเนนท์). ถ้าหากไม่มีภาพบนหน้าจอทีวีเมื่อใช้สาย HDMI, ให้อ้างอิงกับ: ไม่มีภาพเมื่อใช้การเชื่อมต่อของ HDMI.
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ทีวีของท่านมีซอฟต์แวร์ (เฟิร์มแวร์) ที่เป็นอันล่าสุด. ตัวอัพเดตซอฟต์แวร์ระบบจะมีให้สำหรับทีวีบางรุ่น.
 • ถ้าหากต้องใช้ข้อมูลเฉพาะรุ่นเพื่อดำเนินการในขั้นตอนใด ๆ ให้สำเร็จ, ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานสำหรับผลิตภัณฑ์นั้น ๆ.

หมายเหตุ: คู่มือการเชื่อมต่อ (Connectivity Guide) จะมีคำแนะนำสำหรับการเชื่อมต่อตามที่ต้องการกับแจ็คเชื่อมต่อที่มีอยู่ในเครื่อง A/V ของท่าน.

 1. ตรวจสอบว่า วิธีการป้อนสัญญาณสอดคล้องกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่หรือไม่.
  ตรวจสอบว่า ทีวีและอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ (อุปกรณ์ Audio/Video เช่น เครื่องเล่น Blu-ray) มีการเปิดไว้อยู่หรือไม่. กดที่ปุ่ม Input บนรีโมท จากนั้น ให้สลับตัวเลือกสัญญาณอินพุทไปเป็นอันที่สอดคล้องกับที่อุปกรณ์นั้นเชื่อมต่ออยู่, และตรวจสอบว่า มีภาพแสดงขึ้นมาบนหน้าจอทีวีหรือไม่.

  ตัวอย่าง: อุปกรณ์ Audio/Video เชื่อมต่อกับขั้ว composite video input ของทีวี.→ กดที่ปุ่ม Input บนรีโมทของทีวี เพื่อทำการเลือก Video.

  Image
 2. ตรวจสอบว่า สายที่ใช้เชื่อมต่อมีการต่อไว้อย่างแน่นกับทั้งทีวีและอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่.
  อาจจะมีกรณีที่สัญญาณ audio/video ไม่ออกมาจากทีวีอย่างถูกต้อง ถ้าหากทีวีและอุปกรณ์ A/V นั้น มีการต่อสายที่หลุดหลวมจากขั้วต่อ. ตรวจสอบว่า สายสัญญาณมีการเชื่อมต่อที่แน่นดีแล้วกับทั้งที่ทีวีและอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ.
 3. ตรวจสอบว่า การเลือกอินพุทของระบบออดิโอ (เช่น เครื่องขยายเสียงหรือระบบโฮมเธียเตอร์) ตรงกันกับอุปกรณ์ที่ให้สัญญาณเอาท์พุทวิดีโอออกมาที่เชื่อมต่อกับทีวีผ่านระบบออดิโอ.

  Image

  [1]: อุปกรณ์ที่ให้สัญญาณเอาท์พุท Video (ตัวอย่าง: เครื่องเล่น BD/DVD)
  [2]: ระบบเครื่องเสียง (ตัวอย่าง: AV Amplifier)
  [3]: ทีวี

  หมายเหตุ: 
  • การเลือกอินพุทของระบบออดิโอข้างต้น (Video) เป็นตัวอย่างประกอบคำอธิบายเท่านั้น. ให้เลือกอินพุทอันที่เหมาะสมตามสเปคอุปกรณ์ของท่าน.
  • ถ้าหากไม่มีภาพบนหน้าจอทีวี แม้ว่าจะเลือกอินพุทที่ถูกต้อง, ให้ลองทำตามการเชื่อมต่อ [A] ถ้าหากท่านมีสายสำหรับต่อสำรองอยู่.
   เชื่อมต่ออุปกรณ์ให้สัญญาณวืดีโอเข้ากับทีวีโดยตรง โดยไม่ผ่านระบบออดิโอ, ด้วยสายต่อวิดีโอ. จากนั้น ให้ตรวจสอบว่า มีภาพออกมาบนหน้าจอทีวีหรือไม่.

   Image
   [A]:การเชื่อมต่อสาย Video
   [B]:การเชื่อมต่อสาย Audio
   [1]: อุปกรณ์ที่ให้สัญญาณเอาท์พุท Video (ตัวอย่าง: เครื่องเล่น BD/DVD)
   [2]: ระบบเครื่องเสียง (ตัวอย่าง: AV Amplifier)
   [3]: ทีวี


 4. ถ้าหากท่านมีสายสัญญาณสำรองอยู่ ให้ลองเปลี่ยนกับสายสัญญาณที่ใช้ในปัจจุบันดู จากนั้น ให้ตรวจสอบว่า สถานการณ์ดีขึ้นหรือไม่.
  ตรวจสอบว่า สายที่ใช้เชื่อมต่อเป็นสาเหตุของปัญหานี้หรือไม่  ถ้าหากท่านมีสายสัญญาณสำรอง ให้ลองเปลี่ยนกับสายสัญญาณที่ใช้อยู่ จากนั้น ลองตรวจสอบว่าสถานการณ์ดีขึ้นหรือไม่.
 5. เชื่อมต่อกับขั้วสัญญาณอินพุทอันอื่นของทีวี.
  ตรวจสอบว่า ขั้วต่ออินพุทของทีวีเป็นสาเหตุของปัญหานี้หรือไม่.
  ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง.

  1. เชื่อมต่อสายเข้ากับขั้วอินพุทอ้นอื่นของทีวี.
   ตัวอย่าง: สายสัญญาณที่ใช้ต่อในปัจจุบัน ต่ออยู่กับ ขั้วสัญญาณอินพุทของ component 1. → เชื่อมต่อสายนั้นเข้ากับขั้วต่อสัญญาณอินพุท component 2 แทน.
  2. กดที่ปุ่ม Input บนรีโมทของทีวี จากนั้น ให้ลองสลับการรับสัญญาณของอินพุทไปเป็นอันที่ตรงกับขั้วอินพุทอันที่ท่านเชื่อมต่อไว้ในขั้นตอนที่ 1 และตรวจสอบว่า มีรูปภาพแสดงบนหน้าจอของทีวีหรือไม่.
 6. เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ A/V อันอื่นเข้ากับทีวี.
  ตรวจสอบว่า อุปกรณ์ A/V ที่เชื่อมต่ออยู่ เป็นต้นเหตุของปัญหานี้หรือไม่.
  ถ้าหากท่านมีอุปกรณ์ A/V อันอื่น ให้เชื่อมต่อเข้ากับขั้วอินพุทเดียวกันของทีวีเป็นอุปกรณ์ A/V ต้นกำเนิดสัญญาณ จากนั้น ให้ตรวจสอบว่า มีภาพขึ้นมาบนหน้าจอทีวีหรือไม่.

 7. การรีเซ็ตอุปกรณ์ทั้งหมดโดยการถอดสายไฟกำลัง(สายไฟหลัก)ออกแล้วใส่กลับเข้าไปใหม่.
  ถ้าหากปัญหานี้เกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น บริการเครือข่ายของท่านหรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ การรีเซ็ตอุปกรณ์ต่าง ๆ เหล่านั้นอาจจะช่วยแก้ปัญหาให้ดีขึ้นได้.
  ทำการรีเซ็ตอุปกรณ์และทำการอัพเดตซอฟต์แวร์ ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อทำการรีเซ็ตอุปกรณ์.
  1. ปิดอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ด้วยและปิดทีวีด้วย.
  2. ถอดปลั๊กสายไฟของอุปกรณ์และของทีวีออก.
  3. ปล่อยอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อและทีวีนั้นไว้โดยไม่มีการป้อนกำลังงานเป็นเวลา 30 วินาที.
   เสียบปลั๊กสายไฟของอุปกรณ์และของทีวีกลับเข้าไปที่เต้ารับไฟฟ้า.
  4. เปิดเพาเวอร์ของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่และเปิดเพาเวอร์ของทีวีขึ้นมาใหม่.
 8. ทำการรีเซ็ตค่าจากโรงงานได้.
  ถ้ายังไม่มีรูปภาพให้ วิธีการรีเซ็ตแบบ factory settings.
  สำหรับ Android TV, อ้างอิงกับ วิธีการรีเซ็ต Android TV ให้กลับไปเป็นค่าปรับตั้งจากโรงงาน

สำคัญ:

 • ถ้าหากเครื่องรับ A/V ของท่านมีฟังก์ชั่น แปลง (convert) สัญญาณ, จำเป็นต้องเปิดใช้งานฟังก์ชั่นนี้ก่อนในเมนูเมื่อใช้ชนิดการเชื่อมต่อมากกว่าหนึ่งแบบในการต่อสาย. ในคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับเครื่องของท่านจะต้องสามารถให้รายละเอียดได้ว่าเครื่องรับ A/V ของท่านมีฟังก์ชั่นนี้หรือไม่.
 • ถ้าหากเครื่องรับ A/V ของท่านไม่สามารถใช้งานการแปลงสัญญาณขึ้น (up-converting) นี้ได้, ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ชนิดของสายวิดีโอที่ใช้ระหว่างเครื่องให้สัญญาณของท่าน (DVD, กล่องรับสัญญาณเคเบิล, ฯลฯ.) กับของเครื่องรับ A/V เป็นอันเดียวกับที่ใช้ระหว่างเครื่องรับ A/V และโทรทัศน์หรือไม่.
 • สัญญาณคอมโปสิตหรือสัญญาณ S-Video ที่ได้รับการอัพสเกลขึ้นให้เป็นสัญญาณคอมโปเนนท์ หรือ สัญญาณ HDMI® อาจจะไม่แสดงออกมา เนื่องจาก มีการคุ้มครองลิขสิทธิ์.

ขั้นตอนการแก้ปัญหาที่แสดงไว้ข้างต้น ควรจะสามารถช่วยแก้ปัญหาของท่านได้. ถ้าหากท่านได้ทำขั้นตอนทั้งหมด.