หมายเลข ID หัวข้อ : 00141189 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/04/2017

โปรโตคอล IPv4 และ IPv6 คืออะไร?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

Internet Protocol Version 4 (IPv4) เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบันของ Internet Protocol, ใช้เป็นระบบระบุตัวตน(identification system) ของอินเตอร์เน็ตเพื่อทำการส่งรายละเอียดระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ.

Internet Protocol Version 6 (IPv6) เป็นเวอร์ชั่นใหม่ของ Internet Protocol. โดยจะมีช่องว่างที่อยู่ขนาด 128-bit ที่กว้างเป็น 4 เท่าเมื่อเทียบกับของช่องว่างแอดเดรส 32-bit ของ IPv4.