หมายเลข ID หัวข้อ : 00105902 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/04/2017

สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตด้วย wireless LAN-ready TV ได้.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

สำคัญ:

 • ทีวี Sony® wireless LAN-ready จำเป็นต้องใช้อะแดปเตอร์ Wireless LAN รุ่น: UWA-BR100.
 • ก่อนใช้งาน, ต้องตรวจสอบว่า ทีวีต่อกับ high-speed wireless และได้รับการกำหนดค่าเพื่อใช้งานเครือข่ายของท่าน.
 • ไม่ใช่ทีวีทุกรุ่นที่สามารถเชื่อมต่อกับ wireless 5Ghz ได้ ถ้าใช้งาน wireless 5Ghz ควรตรวจสอบคุณสมบัติได้จากจุดลิงค์ของ คู่มือ/คุณสมบัติ/ประกัน ที่หน้านี้ เพื่อตรวจสอบว่า ทีวีรองรับการเชื่อมต่อดังกล่าวได้หรือไม่.
 1. ตรวจสอบว่า โมเดม/เราท์เตอร์ เปิดใช้งาน.
 2. ตรวจสอบว่า โมเดมและเราท์เตอร์เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตโดยเรียกใช้งานเว็บไซต์จากเครื่องคอมพิวเตอร์.

  หมายเหตุ: ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สำหรับใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายได้, อาจเกิดจากบริการอินเตอร์เน็ต ให้ติดต่อผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตสำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม.

 3. เปิดใช้งานทีวีและตรวจสอบ Network Status:
  1. ใช้รีโมท, กดปุ่ม HOME.
  2. เลือก Settings.
  3. เลือก Network Setup.
  4. เลือก View Network Status.
  5. กด ENTER เพื่อยืนยันสถานะเครือข่าย.
  6. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า การตั้งค่าดังต่อไปนี้ปรากฎขึ้นมา:
   • อุปกรณ์ Wireless แสดง OK หมายความว่า ทีวีถูกเชื่อมต่อกับอะแดปเตอร์ Wireless LAN รุ่น UWA-BR100.

    หมายเหตุ: ไม่รองรับการใช้งานอะแดปเตอร์ USB อื่น.

   • การเชื่อมต่อแบบ Local แสดง OK หมายความว่า ทีวีติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์ Bravia® Internet Video (BIV) ได้.

วิธีการแก้ปัญหาข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นหลังจากตรวจสอบการเชื่อมต่อของเครือข่าย:

 • ถ้าอุปกรณ์ Wireless ไม่สามารถเรียกใช้ได้:
  1. ตรวจสอบว่า Network SSID ของ wireless ท่านถูกแสดง.

   หมายเหตุ:

   • ความแรงของสัญญาณการเชื่อมต่อกับเราท์เตอร์ wireless ควรจะแสดง. ถ้าหากปรากฎเครื่องหมาย dash (-), แสดงว่า ท่านไม่สามารถเชื่อมต่อกับเราท์เตอร์ได้.
   • ถ้าความแรงของสัญญาณต่ำหรือสัญญาณอ่อน ควรปฎิบัติดังนี้:
    1. เคลื่อนย้ายเราท์เตอร์หรือจุดเชื่อมต่อให้ใกล้กับทีวี โดยเราท์เตอร์ควรอยู่ในช่วงที่ทีวีสามารถรับสัญญาณได้ โดยไม่ควรใกล้กว่า 1 เมตร (ประมาณ 3 ฟุต) จากทีวี.
    2. ปิดหรือยกเลิกอุปกรณ์เครือข่ายอื่น รวมถึงอุปกรณ์เกม, คอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์ที่ใช้งานอินเตอร์เน็ต.
  2. ตรวจสอบว่า Wireless LAN อะแดปเตอร์ รุ่น UWA-BR100 ต่อกับพอร์ต USB ของทีวี.
  3. ตรวจสอบว่า พอร์ต USB ของทีวีกำลังทำงาน โดยต่อกับอุปกรณ์เก็บข้อมูลอื่นที่พอร์ต USB.

   หมายเหตุ: ถ้าพอร์ต USB ของทีวีไม่ทำงาน, จำเป็นต้องติดต่อแผนกบริการผลิตภัณฑ์.

  4. ถ้าการเชื่อมต่อแบบ Local และ อินเตอร์เน็ตไม่ได้:
   1. สำหรับการเชื่อมต่อ wireless ให้ปลอดภัย ควรตรวจสอบว่า ได้ใช้รหัสที่ถูกต้อง โดยรหัสความปลอดภัยหรือรหัสผ่านมีความสำคัญ ควรติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม.
   2. ตรวจสอบว่า IP Address แสดง ถ้าหาก IP address กระพริบ และ/หรือ เริ่มต้นด้วย 169 แสดงว่า ทีวีได้รับ IP address ผิด ควรกำหนด IP Adress ที่ทีวีแบบ manual.
  5. ตรวจสอบว่า ทีวีได้อัพเดตซอฟต์แวร์รุ่นล่าสุด.
  6. ตรวจสอบความเร็วของอินเตอร์เน็ตมีความเร็วขึ้นต่ำ 2.5Mb สำหรับ standard definition (SD) และ 10Mb สำหรับ high definition (HD).

   หมายเหตุ: สำหรับลูกค้า DSL, การเซ็ตค่าเราท์เตอร์ต้องใช้บัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน เพื่อกำหนดค่าที่เราท์เตอร์ โดยจะเซ็ตที่ PPoE. Bravia® ซึ่งรองรับการเชื่อมต่อบรอดแบรนด์อินเตอร์เน็ตเท่านั้น โดยไม่รองรับการใช้งานด้วยวิธีการ dial-up.

  7. การรีเซ็ตค่าอุปกรณ์เครือข่าย, เช่น โมเด็ม/หรือเราท์เตอร์, ด้วยวิธีการปิดการทำงานประมาณ 1 นาที.
  8. ถ้าหากพบปัญหาเกิดขึ้น, ให้รีเซ็ตการตั้งค่าไปที่ค่าตั้งต้นจากโรงงาน .