หมายเลข ID หัวข้อ : 00134794 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/10/2017

การเชื่อมต่อของ wireless LAN มีความแรงของสัญญาณที่ต่ำ ดรอปหาย หรือทำงานไม่แน่นอน.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

การรบกวนจากโทรศัพท์ที่ทำงานย่านความถี่ 2.4 GHz หรือ 5 GHz อาจจะทำให้เกิดปัญหาการเชื่อมต่อได้ เมื่อใช้เครือข่ายไร้สาย (WLAN) ที่เป็นแบบ 802.11a, 802.11b, 802.11g, หรือ 802.11n. มาตรฐานระบบไร้สายเหล่านี้ใช้ความถี่เดียวกัน. อุปกรณ์ไร้สายอื่น เช่น อุปกรณ์ Bluetooth, อุปกรณ์เฝ้าดูทารก, เครื่องเปิดประตูโรงจอดรถ, เตาอบไมโครเวฟ หรือของเล่นไร้สาย อาจก่อให้เกิดการรบกวน. นอกจากนี้, สายส่งไฟฟ้ากำลังที่มีขนาดใหญ่ หรือพื้นผิวที่เป็นโลหะ เช่น กำแพง หรือโต๊ะอาจจะก่อให้เกิดการรบกวนได้. ปัญหาการเชื่อมต่ออาจรวมถึง การหยุดชั่วคราว การทำให้เสียระบบ หรือ การทำงานที่ไม่แน่นอนอื่น ๆ กับระบบเครือข่ายไร้สายน้ัน.

ต่อไปนี้เป็นข้อแนะนำบางอย่างที่อาจจะช่วยแก้ปัญหาได้:

  • เปลี่ยนตำแหน่งของเราท์เตอร์ไร้สาย หรือสถานีฐานของโทรศัพท์ไร้สาย.
  • เปลี่ยนช่องสัญญาณที่ใช้โดยเราท์เตอร์ไร้สาย.
  • ใช้งานโทรศัพท์ด้วยเสาอากาศที่มีกำลังส่งต่ำกว่า ถ้ามีตัวเลือกให้ใช้งานได้.
  • ใช้โทรศัพท์ไร้สายที่ทำงานบนความถี่อื่นที่นอกเหนือจาก 2.4 GHz.
  • จำกัดการใช้งานอุปกรณ์ Bluetooth หรือเปิดตัว Bluetooth อะแดปเตอร์ในเครื่องคอมพิวเตอร์.
  • ปัญหานี้สามารถเกิดขึ้นได้ ถ้าหากท่านเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายที่ไม่มีการรักษาความปลอดภัย, หรือเครือข่าย Guest. ถ้าหากท่านใช้การเชื่อมต่อแบบไร้สาย, ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ท่านเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ที่มีการรักษาความปลอดภัย (แสดงโดยไอคอนล็อคกุญแจ) ในรายการของการปรับตั้ง Wi-Fi.

สำคัญ:

  • สำหรับรายละเอียดในการเปลี่ยนแปลงช่องสัญญาณของเราท์เตอร์ไร้สาย หรือแอ็คเซสพอยต์ ให้ดูจากคู่มือที่มากับอุปกรณ์นั้น หรือ ติดต่อกับผู้ผลิตโดยตรง.
  • โทรศัพท์ไร้สาย 2.4 GHz และ 5 GHz จำนวนมากทำงานด้วยสิ่งที่เรียกว่า frequency hopping technology. ซึ่งเทคโนโลยีนี้จะใช้ย่านความถี่ทั้งหมดที่ใช้โดย อุปกรณ์ไร้สาย 802.11a, 802.11b, 802.11g และ 802.11n. ดังนั้น การเปลี่ยนช่องสัญญาณของเราท์เตอร์ไร้สายอาจจะไม่ช่วยลดปัญหาการรบกวนนั้นได้.