ความรับผิดชอบต่อสังคม

โซนี่ไม่เพียงแต่ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคมาโดยตลอด ยังได้ให้ความสำคัญต่อชุมชนที่โซนี่ได้เข้ามาดำเนินธุรกิจด้วย โดยได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆที่สร้างสรรค์ และอำนวยประโยชน์ในการพัฒนาสังคม และชุมชน
วิสัยทัศน์ของโซนี่
โซนี่มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความสามารถด้วยวิธีการใหม่ๆ โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมรุ่นต่อไป ข้อมูลเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของโซนี่
กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม
โซนี่ได้ดำเนินธุรกิจในแต่ละชุมชนควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญเรื่องของสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยโซนี่ได้เริ่มนโยบายรักษ์สิ่งแวดล้อม ภายใต้แผนปฏิบัติการการด้านสิ่งแวดล้อมระยะยาวของโซนี่ทั่วโลกที่จัดตั้งขึ้นภายใต้ชื่อ "Road to Zero" นโยบายรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยตั้งเป้ากำจัดรอยเท้าทางสิ่งแวดล้อม หรือการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ภายในปี 2050
กิจกรรมเพื่อชุมชน
โซนี่เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาสังคมและชุมชน โดยจะสนับสนุนกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนนั้นๆ มากที่สุด อาทิ กิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้ชื่อ Someone Needs You ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมประจำปีของโซนี่ทั่วโลก ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของพนักงานในกลุ่มบริษัทโซนี่ที่อาสาสมัครเข้ามาจัดกิจกรรมสรรหารายได้ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม อาทิ โรงเรียนในชนบท บ้านพักคนชรา มูลนิธิต่างๆ เป็นต้น
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม
รายงานประจำปีของโซนี่ทั่วโลก ในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งเป็นเจตนารมณ์สำคัญของโซนี่ โดยเนื้อหาของรายงานจะรวบรวมข้อมูลการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชนสัมพันธ์ รักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัทโซนี่ต่างๆทั่วโลก มาเรียบเรียงและเผยแพร่ให้แก่สาธารณชนได้รับทราบ
สนับสนุนโครงการ
โซนี่ให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของ สถาบัน และองค์กรสาธารณกุศลอย่างต่อเนื่องตามวาระ และโอกาสต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน อุปสรรค โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม และชุมชน