กิจกรรมเพื่อชุมชน

Someone Needs You
เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมของโซนี่ทั่วโลก โดยจะได้รับความร่วมมือจากพนักงานในกลุ่มบริษัทโซนี่มาเป็นอาสาสมัครในการจัดกิจกรรมสรรหารายได้ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม อาทิ นักเรียนยากจน คนชรา คนพิการ